Phòng giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn cổng thông tin điện tử 2019